Regulamin zakupów i korzystania 

ze Sklepu internetowego https://crgama.eu

Niniejszy Regulamin zakupów i korzystania ze Sklepu internetowego https://crgama.eu, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki i zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym https://crgama.eu.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności i przestrzegania ich postanowień. 

Siedziba Sprzedawcy: CR-GAMA Sp. z o.o, Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała 

Kontakt ze Sprzedawcą jest także możliwy:

poprzez pocztę elektroniczną: info@crgama.eu

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 500 03 53

§1.

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo CR-GAMA Sp. z o.o, Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, NIP 5471068253, REGON 002390347, KRS 0000021465;

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym https://crgama.eu, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru;

Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem 

i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego lub zamierzającego dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;

Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, dostępną w sprzedaży w Sklepie; 

Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone z wykorzystaniem formularza dostępnego 

w Sklepie oświadczenie woli Klienta określające: rodzaj i liczbę zamawianego Towaru, wybrany sposób dostawy i płatności oraz dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży;

Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

Usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć usługę dostępną pod adresem internetowym https://crgama.eu, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem, tj. usługę Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu oraz usługę formularza Zamówienia;

Rejestracji – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta, przy użyciu którego może on dokonywać zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę;

Koncie – należy przez to rozumieć indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta oraz informacje dotyczące dokonanych Zamówień;

Loginie – należy przez to rozumieć adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji;

Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji;

Polityce prywatności – należy przez to rozumieć Politykę prywatności dostępną pod adresem internetowym https://crgama.eu.

§2.

Postanowienia ogólne 

Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i przestrzeganie ich postanowień.

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności jest nieodpłatnie udostępniana Klientowi przed złożeniem Zamówienia, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona 

i utrwalona przez Klienta w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej https://crgama.eu.

Przed złożeniem Zamówienia Klient potwierdza, że:

zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności, 

jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy,

podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet, 

połączenia z siecią Internet,

dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji 

z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania 

i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia takich zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Informacje o Towarze zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Informacje o Towarze zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z tym, że Towar jest faktycznie dostępny u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia. Może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.

Towar prezentowany w Sklepie posiada gwarancję. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Towarze, umieszczania nowych informacji oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. 

§3.

Założenie Konta 

W celu założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego. Wymagane jest podanie przez Klienta: imienia i nazwiska, Loginu (adresu e-mail) i Hasła, oraz zatwierdzenie podanych danych poprzez wybór opcji „Zapisz”. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego otwarcie przez Klienta spowoduje założenie Konta.

Klient winien zachować w tajemnicy ustalone Hasło oraz Login i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

Podczas zakładania Konta Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień. 

Założenie Konta jest możliwe również podczas składania Zamówienia.

Założenie Konta jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia.

Klient po zalogowaniu się na swoje Konto może poprawiać bądź aktualizować dane podane w trakcie Rejestracji, za wyjątkiem Loginu (adresu e-mail), do którego przypisane będzie Konto.

W chwili założenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu dla Klienta.

Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń konto” dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@crgama.eu.

§4.

Złożenie Zamówienia 

Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w zakresie usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia. 

Usługa formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

W formularzu Zamówienia Klient wskazuje rodzaj i liczbę zamawianego Towaru poprzez dodanie go do „koszyka”,  wybrany sposób dostawy i płatności oraz wymagane dane Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu. Możliwe jest również podanie dodatkowych danych na potrzeby wystawienia faktury VAT, w tym nazwy firmy oraz NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie lub później, 

z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia. 

Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.

§5.

Cena i metody płatności 

Cena Towaru jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest podana w złotych polskich. 

W momencie złożenia Zamówienia wystawiona jest faktura proforma. 

Po opłaceniu faktury proforma przez Klienta zakup Towaru jest dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Klient w celu otrzymania faktury VAT oznacza odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

Nieopłacenie faktury proforma przez Klienta będzie traktowane jak rezygnacja z Zamówienia, którego dotyczyła faktura proforma.

Zapłata za zamówiony Towar następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

§6. 

Warunki dostawy Towaru

Sprzedawca realizuje dostawy Towaru na terytorium Polski oraz za granicą.

Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. 

Zamówienia są realizowane w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 

Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

§7.

Odstąpienie od umowy 

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru. Oświadczenie musi być jednoznaczne i mieć formę pisma wysłanego do Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 

i sprawdzenia zwracanego Towaru. 

Towar należy odesłać na adres: CR-GAMA Sp. z o.o, Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, 

w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej 

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), m.in. w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8.

Reklamacja Towaru

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady, Konsument ma prawo do reklamacji 

w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym. 

Konsument może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od przyznanej gwarancji.

W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

Konsument może zgłosić reklamację na adres: CR-GAMA Sp. z o.o, Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała lub na adres e-mali: info@crgama.eu

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Konsumenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Konsumenta sposobu rozwiązania problemu. 

Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, o ile Konsument podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 14 dni traktuje się jako uwzględnienie reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§9.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę pisemnie w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta

z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, 

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego 

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10.

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania 

z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawarcia Umowy sprzedaży.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się 

w Polityce prywatności. 

§11.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez informacje na stronie Sklepu.